"PostgreSQL баазын бүх хүснэгтэнд хандах эрх хэрэглэгчид ѳгѳх"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Хуудас үүсгэв: "<pre> GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO invest; GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO invest; </pre> Ангилал:Нээ...")
 
 
1-р мөр: 1-р мөр:
 
<pre>
 
<pre>
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO invest;
+
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO username;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO invest;
+
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO username;
 +
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO username;
 
</pre>
 
</pre>
  
 
[[Ангилал:Нээлттэй_эх]][[Ангилал:Сисадмин]]
 
[[Ангилал:Нээлттэй_эх]][[Ангилал:Сисадмин]]

20:24, 3 Нэгдүгээр сар 2019-ий байдлаарх одоогийн засвар

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO username;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO username;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO username;