PostgreSQL баазын бүх хүснэгтэнд хандах эрх хэрэглэгчид ѳгѳх

Дусал нэвтэрхий толь-с
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO username;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO username;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO username;