Ubuntu дээр Postgresql гаднаас хандалттай болгож PGAdmin-аар холбогдох

Дусал нэвтэрхий толь-с

Эрх авах

1. Login as postgres user using su / sudo command, enter:

sudo su
su - postgres


postgresql тохиргоо (postgresql.conf)

2. Edit the file:

vim /etc/postgresql/[version_number]/main/postgresql.conf

Find configuration line that read as follows:

  listen_addresses='localhost'

Дээрх мөрийг комэнт аут хийгээд доорхыг оронд нь нэмнэ. Энэ нь бүх хаягнаас хандах боломжийг нээнэ:

  listen_addresses='*'

OR

Болж өгвөл * биш яг хандах IP хаягнуудаа таслалаар зааглан оруулах нь дээр

  listen_addresses = '10.10.1.105,127.0.0.1,localhost'


postgresql тохиргоо (pg_hba.conf)

3. Edit the file:

  vim /etc/postgresql/[version_number]/main/pg_hba.conf
 1. X.X.X.0-255 IP-аас хандах боломжтой тохируулах үед доорх мөрийг нэмж өгнө:
host  dbName   dbUsername  X.X.X.0/24  md5

X.X.X.X, dbName, dbUsername тохирох утгуудыг оруулна. Анхаар: host гэсэн тохиргоо нь plain холболт тул секюрити эрсдэлтэй тул production орчинд hostssl тохируулах хэрэгтэй. Доорх зааврыг харна уу!!


postgresql дахин ачааллах

4. Ингээд postgresql дээрх тохиргоо болно.

  systemctl restart postgresql

OR эсвэл олон хувилбар суусан бол тохируулсан хувилбарын сервисийг:

  systemctl restart postgresql@10-main.service

Firewall дээр порт нээх

5. ufw дээр порт нээж өгөх.

  ufw allow 5432

OR

  ufw allow from 10.10.1.0/24 to any port 5432

OR

  ufw allow from 10.10.1.105 to any port 5432


Аль болох IP зааж өгвөл аюулгүй байдлын хувьд илүү.


Мөн буцааж хаах тохиолдолд:

  ufw status numbered

тушаалаар харж байгаад урд талын дугаараар нь жишээ нь 5 дахь дүрмийг устгах бол:

  ufw delete 5

гэх мэт буцааж арилгана.

Ингээд хандах боломжтой болно.

pgAdmin 4-с хандах

6. pgAdmin 4-с хандахдаа:

Servers баруун дараа Register > Server...

Нээгдсэн цонхонд Name дээр ямар нэгэн нэр оруулаад Connection tab дээр тохиргоо хийнэ:

 • Hostname
 • Port
 • Username
 • Password

утгуудыг тохируулаад холбогдоход холбогдох ёстой.

postgresql SSL тохируулах

7. SSL тохируулах

Generate SSL Certificates for PostgreSQL server

 • Login as the postgres user and change the directory to the data directory:
  sudo su
  su - postgres
  cd /var/lib/postgresql/[version_number]/main
 • Create a Certificate Signing Request (CN=X.X.X.X) CNs are important!!! IP or Domain if there is. -days 3650 шаардлагатай бол өөрчлөөрэй. CompanyName, DepartmentName, example@example.com, X.X.X.X зэрэг утгуудын оронд өөрийн тохирох утгаа оруулна.
  umask u=rw,go= && openssl req -days 3650 -new -text -nodes -subj '/C=MN/ST=Ulaanbaatar/L=Ulaanbaatar/O=CompanyName/OU=DepartmentName/emailAddress=example@example.com/CN=X.X.X.X' -keyout server.key -out server.csr
 • Generate self-signed certificate
  umask u=rw,go= && openssl req -days 3650 -x509 -text -in server.csr -key server.key -out server.crt
 • Also make the server certificate to be the root-CA certificate
  umask u=rw,go= && cp server.crt root.crt
 • Remove the now-redundant CSR
  rm server.csr

Ингээд postgresql.conf файлд доорх тохиргоог хийнэ

ssl = on
ssl_cert_file = 'server.crt'
ssl_key_file = 'server.key'
ssl_ca_file = 'root.crt'

Жич: Тест орчинд бол шууд ssl-cert-snakeoil ашиглаж болох ч хугацаа нь бага бас илүү нууцлал багатай байдаг гэнэ.

Enforcing SSL/TLS

pg_hba.conf файлд доорх мөрүүдийг нэмнэ:

vim pg_hba.conf

X.X.X.0-255 IP-аас хандах боломжтой тохируулах үед доорх мөрүүдийг нэмнэ:

hostssl  dbName   dbUsername  X.X.X.0/24  md5
hostnossl all      all       X.X.X.0/24   reject

OR

Эсвэл зөвхөн 1 X.X.X.X IP-аас хандахаар тохируулах үед доорх мөрүүдийг нэмнэ:

hostssl  dbName   dbUsername  X.X.X.X/32  md5
hostnossl all      all       X.X.X.0/24  reject

X.X.X.X, dbName, dbUsername тохирох утгуудыг оруулна. Энэ зааврын дээд хэсэгт дурдсан дагуу host гээд plain холболтоор холбох боломжтой төстэй мөрийг өмнө нь оруулсан бол тэр мөрөө хасах хэрэгтэй.


postgresql дахин ачааллаж тохиргоог идэвхжүүлэх

  systemctl restart postgresql

OR эсвэл олон хувилбар суусан бол тохируулсан хувилбарын сервисийг:

  systemctl restart postgresql@10-main.service


Test the Connection

Ингээд доорх байдлаар холбогдоод үзэхэд SSL connection гэж харагдаж байвал болсон гэсэн үг. X.X.X.X, dbName, dbUsername тохирох утгуудыг оруулна:

psql "host=X.X.X.X dbname=dbName user=dbUsername"
Password for user dbUsername: 
psql (14.5, server 10.15 (Ubuntu 10.15-0ubuntu0.18.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
Type "help" for help.

postgres=#

Type \Q to exit the PostgreSQL client.

postgres=# \q
root@~#

(Харин pgAdmin 4-с холбогдохдоо SSL tab дээр sslmode=required тохируулж өгч болно.)

Client сертификаттай холболт тохируулах (optional)

Зөвхөн нууц үг биш давхар хамгаалж секюритиг чангатгах боломжтой.

Generate client certificates to be used by clients/connections Create a Certificate Signing Request (CN=dbUsername гэдэг дээр өгөгдлийн баазын хэрэглэгчийн нэр) -days 3650 шаардлагатай бол өөрчлөөрэй. CompanyName, DepartmentName, example@example.com, dbUsername зэрэг утгуудын оронд өөрийн тохирох утгаа оруулна.

  umask u=rw,go= && openssl req -days 3650 -new -nodes -subj '/C=MN/ST=Ulaanbaatar/L=Ulaanbaatar/O=CompanyName/OU=DepartmentName/emailAddress=example@example.com/CN=dbUsername' -keyout client.key -out client.csr

Create a signed certificate for the client using our root certificate

  umask u=rw,go= && openssl x509 -days 3650 -req -CAcreateserial -in client.csr -CA root.crt -CAkey server.key -out client.crt

Remove the now-redundant CSR

  rm client.csr

Ингээд root.crt, client.crt, client.key файлуудыг хуулж авна. Эдгээр файлуудыг дараа нь холбогдохдоо ашиглана. Эдгээр файлуудаа мэдээж маш сайн нууцлах шаардлагатай ба ил задгай дамжуулж болохгүй.

X.X.X.0-255 IP-аас хандах боломжтой тохируулах үед доорх байдлаар өөрчилнө:

hostssl  dbName   dbUsername  X.X.X.0/24  md5 clientcert=1
hostnossl all      all       X.X.X.0/24   reject

OR эсвэл зөвхөн 1 X.X.X.X IP-аас хандахаар тохируулах үед доорх байдлаар өөрчилнө:

hostssl  dbName   dbUsername  X.X.X.X/32  md5 clientcert=1
hostnossl all      all       X.X.X.0/24  reject

clientcert=1 нэмэгдсэнийг анхаарна уу.


postgresql дахин ачааллаж тохиргоог идэвхжүүлэх

  systemctl restart postgresql

OR эсвэл олон хувилбар суусан бол тохируулсан хувилбарын сервисийг:

  systemctl restart postgresql@10-main.service


Test the Connection with client certificate

Connect to the database from another machine with the PostgreSQL client installed. Replace dbName, X.X.X.X, dbUsername values with yours.

  psql "host=X.X.X.X dbname=dbName user=dbUsername sslmode=verify-ca sslcert=client.crt sslkey=client.key sslrootcert=root.crt"

You should see the PostgreSQL prompt.

  Password for user dbUsername:
  psql (14.5, server 10.15 (Ubuntu 10.15-0ubuntu0.18.04.1))
  SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
  Type "help" for help.
  postgres=#


Type \Q to exit the PostgreSQL client.

  postgres=# \q
  root@~#

Харин pgAdmin 4-с холбогдохдоо SSL tab дээр sslmode=verify-ca ба сертификатын 3 файлаа тохируулж өгнө.