Self signed certificate ашиглах

Дусал нэвтэрхий толь-с

https холболт нь холболтыг шифрлэж дамжуулдаг ба нэр нууц үг ба бусад сервер ба хэрэглэгчийн компьютер хооронд дамжиж буй мэдээлэл дундаасаа алдагдахаас сэргийлсэн шифрлэлт хийгдсэн байдаг ба SSL холболт гэж нэрлэдэг. Ийм холболтууд нь https гэж эхэлсэн байдаг. Жишээлбэл https://google.com гэх мэт.

SSL certificate нь Trusted буюу Итгэлтэй ба Self signed гэж байдаг. Итгэлтэй сертификатуудыг вэб хөтчүүд шууд харуулдаг ба харин өөрөө үүсгэсэн сертификатууд хэдий адилхан шифрлэлт хийдэг ч вэб хөтчүүд Trusted биш хэмээн анхааруулдаг. Ийм анхааруулгыг зарим хүн мэдэхгүй алдаа гарлаа гээд хуудсаа хаадаг. Тиймээс хэрхэн self signed certificate бүхий вэбүүдийг орж үзэх зааврыг доор харуулъя. Мөн сануулахад Trusted SSL бүхий байнга хэвийн ордог сайтууд ийм сануулга гаргаж байвал та болгоомжтой хандах хэрэгтэй ба энэ аргаар нэвтэрч болохгүй. Мөн компьютерын тань он, сар, өдөр нь буруу байвал ийм сануулга алдаа гарах тохиолдол мөн байдаг.


Firefox вэб хөтөч дээр

Https1.png

Google Chrome вэб хөтөч дээр

Https2.png