RedHat суурьтай системд Гүүр (bridge) Сүлжээний тохиргоо хийх

Дусал нэвтэрхий толь-с

Сүлжээний гүүр (bridge) тохиргоо хийх

bridge-utils суусан эсэхийг шалгана

rpm –q bridge-utils

Хэрвээ суугаагүй байвал суулгана:

sudo yum install bridge-utils

ifconfig тушаалаар одоогийн сүлжээний тохиргоог харахад доорхтой адил байдлаар харагдана:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:E7:16:DA:65
     inet addr:10.1.1.117 Bcast:10.1.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::218:e7ff:fe16:da65/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:556 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:414 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:222834 (217.6 KiB) TX bytes:48430 (47.2 KiB)
     Interrupt:16 Base address:0x4f00

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:480 (480.0 b) TX bytes:480 (480.0 b)

virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00:2A:C1:7E
     inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:2793 (2.7 KiB)

Эндээс eth0 нь сүлжээний төхөөрөмж байна. Зарим системд em1 em2 гэх мэт байж болдог. Ингээд тохиргоо хийхдээ /etc/sysconfig/network-scripts хавтас руу шилжинэ:

su -
cd /etc/sysconfig/network-scripts

Одоо ажиллаж байгаа сүлжээний интерфэйсийг унтраана.

ifdown eth0

ifcfg-eth0 файлд шинэ гүүр холболт br0 интерфэйс рүү хийхээр зааж өгнө:

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BRIDGE=br0

Түүний дараа ifcfg-<bridgename> нэртэй файл үүсгэн шинэ гүүр холболт тохируулж өгнө. Энэ файлдаа BRIDGE= гээд шинэ интерфэйсийн нэрийг зааж өгнө. Жишээлэбэл ifcfg-br0 файлыг үүсгэн дараах байдлаар тохируулна:

DEVICE=br0
ONBOOT=yes
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=dhcp
STP=on
DELAY=0

Мөн static IP хаяг тохируулж өгч болно:

DEVICE=br0
TYPE=Bridge
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=none
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4
IPADDR=10.1.1.5
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.1.1.1
IPV6INIT=no
NETWORKING_IPV6=no
USERCTL=no
STP=on
DELAY=0

Ингээд интерфэйсүүдээ асаана:

ifup eth0
ifup br0

ifconfig тушаалаар харахад дараах байдлаар IP хаяг авсан байна:

br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:E7:16:DA:65
     inet addr:10.1.1.5 Bcast:10.1.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::218:e7ff:fe16:da65/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:65 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:10627 (10.3 KiB) TX bytes:11488 (11.2 KiB)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:E7:16:DA:65
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:479 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:179 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:50559 (49.3 KiB) TX bytes:23083 (22.5 KiB)
     Interrupt:16 Base address:0xaf00

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:480 (480.0 b) TX bytes:480 (480.0 b)

virbr0  Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00:2A:C1:7E
     inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:3354 (3.2 KiB)


host компьютер дээр /etc/sysctl.conf файлд дараах утгуудыг тохируулна.

vim /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0


Сүлжээний гүүр (bridge) тохиргооны үед галт хана (firewall) тохируулах

iptalbes тушаалаар эсвэл /etc/sysconfig/iptables файлд дараах тохиргоог хийж өгөх хэрэгтэй:

-A RH-Firewall-1-INPUT -i bridge0 -j ACCEPT

Хийсэн тохиргоогоо идэвхжүүлэхийн тулд iptables дахин ачааллах шаардлагатай.

/sbin/service iptables restart