Raspbian jessie буюу Raspberry Pi дээр Zabbix сервер суулгах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Zabbix дээр сервер тохируулж хянах

Эхлээд хэрэгтэй зүйлсийг суулгана:

sudo apt-get install \
  mysql-server \
  php5 \
  apache2 \
  php5-gd \
  php5-mysql \
  php5-ldap \
  snmpd \
  libiksemel3 \
  libodbc1 \
  libopenipmi0 \
  fping \
  ttf-dejavu-core \
  ttf-japanese-gothic

Install Zabbix 3 Packages Азаар нэг нөхөр ARM архитектурт зориулсан хувилбарыг бэлдээд github дээр тавьжээ:

cd /tmp
wget https://github.com/imkebe/zabbix3-rpi/archive/master.zip
 
unzip master.zip
cd zabbix3-rpi-master
sudo dpkg -i zabbix-server-mysql_3.*+jessie_armhf.deb
sudo dpkg -i zabbix-frontend-php_3.*+jessie_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-agent_3.*+jessie_armhf.deb
sudo service apache2 reload

Өгөгдийн баазыг суулгаж тохируулах шаардлагатай Энэ удаад бид MySQL ашиглаж байгаа тул:

mysql -uroot -p<password> -e "create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;"
mysql -uroot -p<password> -e "grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by '<db-password>';"
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p<db-password> zabbix

Дээрх тушаалуудад <password> гэснийг өөрийн MySQL нууц үгийг <db-password> гэсэнд zabbix серверт зориулж шинэ нууц үг зохиож оруулна.

Zabbix тохируулах

sudo vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Файлыг нээж host, database, database name, password хэсгүүдийг дээр үүсгэх үед өгсөн байдлаар тохируулна.

DBPassword=<db-password>
гэх мэт.


sudo vi /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf

файлыг нээж php_value date.timezone гэсэн мөрийн эхний тэмдэгтийг арилгаж идэвхжүүлээд цагийн бүсээ зааж өгнө. Жишээ нь:

php_value date.timezone Asia/Ulaanbaatar

Сервисүүдийг дахин ачааллана

sudo service apache2 restart
sudo service zabbix-server restart
sudo service zabbix-agent restart

http://<your-pi-ip-address>/zabbix хаягаар орж суулгалтыг дээрх мэдээллийн дагуу өгөгдлийн баазаа зааж өгч тохируулна. Анхны нууц үг нь Admin:zabbix