Odoo дээр wkhtmltopdf суулгах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Ubuntu 14.04 Trusty дээр суулгах:

wget http://download.gna.org/wkhtmltopdf/0.12/0.12.2/wkhtmltox-0.12.2_linux-trusty-amd64.deb
sudo dpkg -i wkhtmltox-0.12.2_linux-trusty-amd64.deb
sudo apt-get -f install
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin


Odoo 8 дээр бол 0.12.1 хувилбараас дээш алдаа гарч байна...

https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/0.12.1/