Logrotate CPU их хэрэглэж гацахыг засах

Дусал нэвтэрхий толь-с

logrotate-ын status файлыг устгана.

rm /var/lib/logrotate/status

Системээс хамаараад файлын байрлал өөр хавтсанд байж болох юм.