Bastille firewall дээр OpenVPN тохируулах

Дусал нэвтэрхий толь-с

/etc/Bastille/bastille-firewall.cfg файлд дараах тохиргоог хийж өгнө:

TRUSTED_IFACES="lo" IP_MASQ_NETWORK=""

2 мөрийг дараах байдлаар тохируулж өгнө

TRUSTED_IFACES="lo tun+"
IP_MASQ_NETWORK="10.8.0.0/24"

Түүний дараа сервисийг дахин ажиллуулна. /etc/init.d/bastille-firewall restart


ISPConfig сервер дээр OpenVPN тохируулсан үед Bastille config файлд мөн тохируулж өгөхгүй бол Удирдлагын самбараас тохиргоо өөрчлөх үед дээрх тохиргоог дарж хуулдаг. Тиймээс доорх файлд дээрхийн адил тохиргоо хийж өгөх хэрэгтэй.

/usr/local/ispconfig/server/conf/bastille-firewall.cfg.master