Цаг автоматаар тохируулах

Дусал нэвтэрхий толь-с

Цагийн бүс тохируулах

Debian

dpkg-reconfigure tzdata

Red Hat

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ulaanbaatar /etc/localtime

NTP цагийн сервер тохируулах

Суулгах:

sudo apt-get install ntp

/etc/ntp.conf файлд тохиргоог өөрчилж болно.


date
ntpq -p
тушаалаар шалгана.
ntpdate ntp.ubuntu.org

тушаалаар мөн шинэчилж болно.