Хэлэлцүүлэг:LUKS disk encryption шифрлэлтийн хурд сайжруулах