PostgreSQL баазын бүх хүснэгтэнд хандах эрх хэрэглэгчид ѳгѳх

Дусал нэвтэрхий толь-с
20:24, 3 Нэгдүгээр сар 2019-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
(ялгаа) ←Хуучны засвар | Одоогийн засвар (ялгаа) | Дараагийн засвар→ (ялгаа)
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO username;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO username;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO username;