PostgreSQL баазын бүх хүснэгтэнд хандах эрх хэрэглэгчид ѳгѳх

Дусал нэвтэрхий толь-с
20:20, 3 Нэгдүгээр сар 2019-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO invest;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO invest;