"Positive SSL Certificate холбоход хэрэгтэй мэдээлэл"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Хуудас үүсгэв: "== Private key үүсгэх == <pre> openssl genrsa -out domain.dusal.net.key 2048 </pre> == CSR үүсгэх == <pre> openssl req -new -sha256 -key domain.dusal.n...")
 
 
16-р мөр: 16-р мөр:
  
 
1. Дээр үүсгэсэн түлхүүр файлын агуулгыг, эсвэл файлаар нь private key оруулна.
 
1. Дээр үүсгэсэн түлхүүр файлын агуулгыг, эсвэл файлаар нь private key оруулна.
 +
 
2. Certificate нь domain.ner.crt
 
2. Certificate нь domain.ner.crt
3. <pre>cat COMODORSAAddTrustCA.crt COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > domain.ner.ca-bundle</pre>
+
 
тушаалаар нэгдсэн CA файл үүсгэж ашиглана.
+
3. Доорх тушаалаар нэгдсэн CA файл үүсгэж ашиглана.
 +
<pre>cat COMODORSAAddTrustCA.crt COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > domain.ner.ca-bundle</pre>
 +
 
  
  
 
[[Ангилал:Сисадмин]]
 
[[Ангилал:Сисадмин]]

15:14, 6 Аравдугаар сар 2018-ий байдлаарх одоогийн засвар

Private key үүсгэх

openssl genrsa -out domain.dusal.net.key 2048

CSR үүсгэх

openssl req -new -sha256 -key domain.dusal.net.key -out domain.dusal.net.csr

Үүсгэсэн CSR мэдээллээ SSL авч байгаа сайтдаа оруулж SSL-ээ үүсгэж авна.

SSL холбох

1. Дээр үүсгэсэн түлхүүр файлын агуулгыг, эсвэл файлаар нь private key оруулна.

2. Certificate нь domain.ner.crt

3. Доорх тушаалаар нэгдсэн CA файл үүсгэж ашиглана.

cat COMODORSAAddTrustCA.crt COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt > domain.ner.ca-bundle