Nginx proxy with gzip

Дусал нэвтэрхий толь-с
13:22, 30 Наймдугаар сар 2019-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
(ялгаа) ←Хуучны засвар | Одоогийн засвар (ялгаа) | Дараагийн засвар→ (ялгаа)
    gzip on;
    gzip_proxied any;
    gzip_vary on;
    gzip_http_version 1.1;
    gzip_types application/javascript application/json text/css text/xml;
    gzip_comp_level 4;