ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах

Дусал нэвтэрхий толь-с
19:36, 21 Тавдугаар сар 2017-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

Admin эрхээр нэвтэрсэн үед Apache тохиргоонд доорхыг нэмж өгнө:

DocumentRoot /var/www/clients/clientXXX/webYYY/web/public
RailsEnv production

Энэ үйлдлийг .

Ингээд FTP хэрэглэгч үүсгээд web хавтас руу Ruby файлуудаа хуулна. Ингэхэд public хавтас руу хандаж вэб ажиллах боломжтой болно.

Хэрэв ямар нэгэн тушаал бичиж үйлдэл хийх шаардлага гарвал admin@dusal.net хаягаар холбогдон Shell user эрх үүсгүүлж авах буюу ажиллуулах тушаалыг илгээн ажиллуулж тохиргоо хийлгүүлж болно.

Хэрэг болж магадгүй зарим нэмэлт мэдээллийг доор цуглуулав:

RAILS_ENV=production rake secret - this will create a secret_key that you can add to config/secrets.yml . You can copy/paste this into config/secrets.yml for the sake of getting things running, although I'd recommend you don't do this. Personally, I do this step to make sure everything else is working, then change it back and source it later.

RAILS_ENV=production rake db:migrate

RAILS_ENV=production rake assets:precompile if you are serving static assets. This will push js, css, image files into the /public folder.


<Directory /var/www/clients/client0/web1/web>
  Options +ExecCGI +FollowSymLinks
  AllowOverride all
#RailsEnv development
</Directory>


.htaccess файлд:

Options +ExecCGI 
SetEnv RAILS_ENV production
Order allow,deny
Allow from all