ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах

Дусал нэвтэрхий толь-с
17:09, 21 Тавдугаар сар 2017-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

Admin эрхээр нэвтэрсэн үед Apache тохиргоонд:

DocumentRoot /var/www/clients/client0/web1/web/public

мөрийг нэмж DocumentRoot хавтсыг солино. Ингээд FTP хэрэглэгч үүсгээд web хавтас руу Ruby файлуудаа хуулна. Ингэхэд public хавтас руу хандаж вэб ажиллах боломжтой болно.

Хэрэв ямар нэгэн тушаал бичиж үйлдэл хийх шаардлага гарвал admin@dusal.net хаягаар холбогдон Shell user эрх үүсгүүлж авах буюу ажиллуулах тушаалыг илгээн ажиллуулж тохиргоо хийлгүүлж болно.

Хэрэг болж магадгүй зарим нэмэлт мэдээллийг доор цуглуулав:

<Directory /var/www/clients/client0/web1/web>
  Options +ExecCGI +FollowSymLinks
  AllowOverride all
#RailsEnv development
</Directory>


.htaccess файлд:

Options +ExecCGI 
SetEnv RAILS_ENV production
Order allow,deny
Allow from all