ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах

Дусал нэвтэрхий толь-с
14:16, 21 Тавдугаар сар 2017-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга
<Directory /var/www/clients/client15/web40/web>
  Options +ExecCGI +FollowSymLinks
  AllowOverride all
#RailsEnv development
</Directory>