"ISPConfig 3 дээр Ruby on Rails вэб тохируулж ажиллуулах"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
1-р мөр: 1-р мөр:
'''Admin эрхээр нэвтэрсэн үед Apache тохиргоонд доорхыг нэмж өгнө:'''
+
== Хуулахын өмнө production горимд шилжүүлнэ ==
  
 +
1. Продакш нь горимд шилжүүлэхэд config/secrets.yml файлын production хэсэгт secret_key_base утгатай байх хэрэгтэй. Ингээгүй тохиолдолд 500 алдаа гарна.
 
<pre>
 
<pre>
DocumentRoot /var/www/clients/clientXXX/webYYY/web/public
+
RAILS_ENV=production rake secret
RailsEnv production
 
 
</pre>
 
</pre>
  
Энэ үйлдлийг .  
+
тушаалаар түлхүүрийг үүсгээд config/secrets.yml файл дотроо production хэсэгт хуулж тавьж тохируулна.
  
Ингээд FTP хэрэглэгч үүсгээд web хавтас руу Ruby файлуудаа хуулна. Ингэхэд public хавтас руу хандаж вэб ажиллах боломжтой болно.
+
2. config/environments/production.rb файлд дараах 2 тохиргоог true утгатайгаар тохируулна:
 +
<pre>
 +
config.serve_static_files = true
 +
config.assets.compile = true
 +
</pre>
  
Хэрэв ямар нэгэн тушаал бичиж үйлдэл хийх шаардлага гарвал admin@dusal.net хаягаар холбогдон Shell user эрх үүсгүүлж авах буюу ажиллуулах тушаалыг илгээн ажиллуулж тохиргоо хийлгүүлж болно.
+
Ингээгүй тохиолдолд css, js, зураг зэрэг статик файлууд public хавтаснаас олдохгүй алдаа гарна.
 
 
Хэрэг болж магадгүй зарим нэмэлт мэдээллийг доор цуглуулав:
 
 
 
RAILS_ENV=production rake secret - this will create a secret_key that you can add to config/secrets.yml . You can copy/paste this into config/secrets.yml for the sake of getting things running, although I'd recommend you don't do this. Personally, I do this step to make sure everything else is working, then change it back and source it later.
 
  
 +
3. Дараах тушаалаар өгөгдлийн баазаа production горимд нэгтгэнэ.
 +
<pre>
 
RAILS_ENV=production rake db:migrate
 
RAILS_ENV=production rake db:migrate
 +
</pre>
  
RAILS_ENV=production rake assets:precompile if you are serving static assets. This will push js, css, image files into the /public folder.
+
Өгөгдлийн баазаа гаргаж аваад сервер рүү оруулж тохируулна. Хэрэв MySQL ашиглаж байгаа бол эхлээд сервер дээрээ MySQL тохируулж баазаа бэлдэнэ. (ns9.dusal.net сервер ашиглаж байгаа үед https://lag.mn/dbman хаягаар орж өгөглдлийн баазтайгаа ажиллана.)
  
 +
config/database.yml файлын production хэсэгт username, password, database утгуудыг зөв тохируулж өгнө.
  
 +
4. Статик файлуудыг public хавтас руу хуулж бэлдэнэ:
 
<pre>
 
<pre>
<Directory /var/www/clients/client0/web1/web>
+
RAILS_ENV=production rake assets:precompile
  Options +ExecCGI +FollowSymLinks
 
  AllowOverride all
 
#RailsEnv development
 
</Directory>
 
 
</pre>
 
</pre>
  
  
'''.htaccess файлд:'''
+
== Apache тохиргоо тохируулна ==
 +
Энэ үйлдлийг зөвхөн Admin хэрэглэгч хийх боломжтой ба үүнийг хийхийн тулд admin@dusal.net хаягаар мэдэгдэн тохиргоо хийлгэнэ үү.
 +
 
 
<pre>
 
<pre>
Options +ExecCGI
+
DocumentRoot /var/www/clients/clientXXX/webYYY/web/public
SetEnv RAILS_ENV production
+
RailsEnv production
Order allow,deny
 
Allow from all
 
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
Энэ үйлдлийг хийснээр public хавтаснаас вэб ажиллах боломжтой болно. Харин RailsEnv production нь бэлэн болсон сайт буюу production горимд сайтыг ажиллуулна. Тиймээс хуулахаас өмнө хэрэв development юмуу test горимд байгаа бол production горим руу шилжүүлсний дараа сервер рүү хуулах хэрэгтэй.
 +
 +
'''Мөн вэбээ анх үүсгэхдээ тохируулаагүй бол Ruby тохиргоог тохируулж өгнө'''
 +
 +
[[Зураг:Ispconfig_ruby01.png]]
 +
 +
 +
== FTP ашиглан файлаа хуулна ==
 +
 +
Ингээд Website хэсэгт вэбээ сонгон FTP хэрэглэгч үүсгэж холбогдоод, /web хавтас руу файлуудаа хуулна. Ингээд хуулж дуусаад домэйн нэрээрээ сайт руугаа хандахад ажиллах болно.
 +
 +
Хэрэв ямар нэгэн алдаа гарвал /log/error.log, /web/log/production.log зэрэг файлаас алдааг хайж засна уу.
 +
Хэрэв сервер shell дээр тушаал бичиж үйлдэл хийх шаардлага гарвал admin@dusal.net хаягаар холбогдон тохиргоо хийлгүүлж болно.
 +
 +
 +
  
 
[[Ангилал:Сисадмин]][[Ангилал:Веб_бүтээх]][[Ангилал:Зааварчилгаа]]
 
[[Ангилал:Сисадмин]][[Ангилал:Веб_бүтээх]][[Ангилал:Зааварчилгаа]]

20:03, 21 Тавдугаар сар 2017-ий байдлаарх засвар

Хуулахын өмнө production горимд шилжүүлнэ

1. Продакш нь горимд шилжүүлэхэд config/secrets.yml файлын production хэсэгт secret_key_base утгатай байх хэрэгтэй. Ингээгүй тохиолдолд 500 алдаа гарна.

RAILS_ENV=production rake secret

тушаалаар түлхүүрийг үүсгээд config/secrets.yml файл дотроо production хэсэгт хуулж тавьж тохируулна.

2. config/environments/production.rb файлд дараах 2 тохиргоог true утгатайгаар тохируулна:

config.serve_static_files = true
config.assets.compile = true

Ингээгүй тохиолдолд css, js, зураг зэрэг статик файлууд public хавтаснаас олдохгүй алдаа гарна.

3. Дараах тушаалаар өгөгдлийн баазаа production горимд нэгтгэнэ.

RAILS_ENV=production rake db:migrate

Өгөгдлийн баазаа гаргаж аваад сервер рүү оруулж тохируулна. Хэрэв MySQL ашиглаж байгаа бол эхлээд сервер дээрээ MySQL тохируулж баазаа бэлдэнэ. (ns9.dusal.net сервер ашиглаж байгаа үед https://lag.mn/dbman хаягаар орж өгөглдлийн баазтайгаа ажиллана.)

config/database.yml файлын production хэсэгт username, password, database утгуудыг зөв тохируулж өгнө.

4. Статик файлуудыг public хавтас руу хуулж бэлдэнэ:

RAILS_ENV=production rake assets:precompile 


Apache тохиргоо тохируулна

Энэ үйлдлийг зөвхөн Admin хэрэглэгч хийх боломжтой ба үүнийг хийхийн тулд admin@dusal.net хаягаар мэдэгдэн тохиргоо хийлгэнэ үү.

DocumentRoot /var/www/clients/clientXXX/webYYY/web/public
RailsEnv production

Энэ үйлдлийг хийснээр public хавтаснаас вэб ажиллах боломжтой болно. Харин RailsEnv production нь бэлэн болсон сайт буюу production горимд сайтыг ажиллуулна. Тиймээс хуулахаас өмнө хэрэв development юмуу test горимд байгаа бол production горим руу шилжүүлсний дараа сервер рүү хуулах хэрэгтэй.

Мөн вэбээ анх үүсгэхдээ тохируулаагүй бол Ruby тохиргоог тохируулж өгнө

Ispconfig ruby01.png


FTP ашиглан файлаа хуулна

Ингээд Website хэсэгт вэбээ сонгон FTP хэрэглэгч үүсгэж холбогдоод, /web хавтас руу файлуудаа хуулна. Ингээд хуулж дуусаад домэйн нэрээрээ сайт руугаа хандахад ажиллах болно.

Хэрэв ямар нэгэн алдаа гарвал /log/error.log, /web/log/production.log зэрэг файлаас алдааг хайж засна уу. Хэрэв сервер shell дээр тушаал бичиж үйлдэл хийх шаардлага гарвал admin@dusal.net хаягаар холбогдон тохиргоо хийлгүүлж болно.