Dell idrac 6

Дусал нэвтэрхий толь-с
21:28, 9 Дөрөвдүгээр сар 2019-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

MacOS дээр ажиллуулах арга

1. Google Chrome дээр доорх нэмэлтийг суулгана: https://chrome.google.com/webstore/detail/fix-idrac-jnlp-file/knpcepbijjjpmlhbpmkjknghbeghiibo

2. Utilities дотроос Java тохиргоог нээж URL хаягаа Security хэсэгт нэмж ѳгч болно. Яг хэрэг болох эсэхийг мэдэхгүй. Бүүр болохгүй бол нэмж үзээрэй.


iDRAC6 Virtual Console (Connection Failed)

Go to Java installation folder. Open java.security -file in text editor.

Windows:

C:\Program Files x86\Java...\lib\security\java.security

MacOS:

/Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/security/java.security

Доорх мѳрийг устгах юмуу, хаана.

#jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3 ...

Доорхыг мѳн болохгүй бол хааж үзнэ.

#jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024