"Dell idrac 6"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
3-р мөр: 3-р мөр:
 
1. Console нээх файлаа татаж авна. Энэ нэр нь буруу байх тул viewer.jnlp ѳргѳтгѳлтэй болгож арын хэсгийг арилгаж тохируулна. Ингэснээр шууд Java Web Start-аар нээх боломжтой болно.
 
1. Console нээх файлаа татаж авна. Энэ нэр нь буруу байх тул viewer.jnlp ѳргѳтгѳлтэй болгож арын хэсгийг арилгаж тохируулна. Ингэснээр шууд Java Web Start-аар нээх боломжтой болно.
  
2. Нээх үед хамгаалалтын алдаа гарах ба System Preferences > Security & Privacy нээгээд General табын Allow apps downloaded from хэсэгт хүлээгдэж байгаа файлаа Open anyway гэж нээнэ.  
+
2. Нээх үед хамгаалалтын алдаа гарах ба System Preferences > Security & Privacy нээгээд General табын Allow apps downloaded from хэсэгт хүлээгдэж байгаа файлаа Open anyway гэж нээнэ. Нээгдэх цонх, диалогуудад Allow, continue гэх мэтээр нээнэ.
  
 
3. Privacy табын Accessbility дотроос java-г чагталж сонгож ѳгнѳ.
 
3. Privacy табын Accessbility дотроос java-г чагталж сонгож ѳгнѳ.

21:43, 9 Дөрөвдүгээр сар 2019-ий байдлаарх засвар

MacOS дээр ажиллуулах арга

1. Console нээх файлаа татаж авна. Энэ нэр нь буруу байх тул viewer.jnlp ѳргѳтгѳлтэй болгож арын хэсгийг арилгаж тохируулна. Ингэснээр шууд Java Web Start-аар нээх боломжтой болно.

2. Нээх үед хамгаалалтын алдаа гарах ба System Preferences > Security & Privacy нээгээд General табын Allow apps downloaded from хэсэгт хүлээгдэж байгаа файлаа Open anyway гэж нээнэ. Нээгдэх цонх, диалогуудад Allow, continue гэх мэтээр нээнэ.

3. Privacy табын Accessbility дотроос java-г чагталж сонгож ѳгнѳ.

4. System Preferences дотроос Java тохиргоог нээж URL хаягаа Security хэсэгт нэмж ѳгч болно. Яг хэрэг болох эсэхийг мэдэхгүй. Бүүр болохгүй бол нэмж үзээрэй.

5. Доорх файлыг засварлана

iDRAC6 Virtual Console (Connection Failed)

Go to Java installation folder. Open java.security -file in text editor.

Windows:

C:\Program Files x86\Java...\lib\security\java.security

MacOS:

/Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/security/java.security

Доорх мѳрийг устгах юмуу, хаана.

#jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3 ...

Доорхыг мѳн болохгүй бол хааж үзнэ.

#jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024