"Bastille firewall дээр OpenVPN тохируулах"-ны өөр хувилбарууд

Дусал нэвтэрхий толь-с
(Хуудас үүсгэв: "/etc/Bastille/bastille-firewall.cfg файлд дараах тохиргоог хийж өгнө: TRUSTED_IFACES="lo" IP_MASQ_NETWORK="" 2 мөрийг дараа...")
 
 
13-р мөр: 13-р мөр:
 
Түүний дараа сервисийг дахин ажиллуулна.
 
Түүний дараа сервисийг дахин ажиллуулна.
 
/etc/init.d/bastille-firewall restart
 
/etc/init.d/bastille-firewall restart
 +
 +
 +
ISPConfig сервер дээр OpenVPN тохируулсан үед Bastille config файлд мөн тохируулж өгөхгүй бол Удирдлагын самбараас тохиргоо өөрчлөх үед дээрх тохиргоог дарж хуулдаг. Тиймээс доорх файлд дээрхийн адил тохиргоо хийж өгөх хэрэгтэй.
 +
 +
/usr/local/ispconfig/server/conf/bastille-firewall.cfg.master
  
  
 
[[Ангилал:Сисадмин]][[Ангилал:Linux]]
 
[[Ангилал:Сисадмин]][[Ангилал:Linux]]

22:25, 6 Тавдугаар сар 2018-ий байдлаарх одоогийн засвар

/etc/Bastille/bastille-firewall.cfg файлд дараах тохиргоог хийж өгнө:

TRUSTED_IFACES="lo" IP_MASQ_NETWORK=""

2 мөрийг дараах байдлаар тохируулж өгнө

TRUSTED_IFACES="lo tun+"
IP_MASQ_NETWORK="10.8.0.0/24"

Түүний дараа сервисийг дахин ажиллуулна. /etc/init.d/bastille-firewall restart


ISPConfig сервер дээр OpenVPN тохируулсан үед Bastille config файлд мөн тохируулж өгөхгүй бол Удирдлагын самбараас тохиргоо өөрчлөх үед дээрх тохиргоог дарж хуулдаг. Тиймээс доорх файлд дээрхийн адил тохиргоо хийж өгөх хэрэгтэй.

/usr/local/ispconfig/server/conf/bastille-firewall.cfg.master