Хэмжээсүүд

Дусал нэвтэрхий толь-с
10:25, 30 Есдүгээр сар 2009-ий байдлаарх Almas (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) хэрэглэгчийн хийсэн залруулга

Тооцоолуурт хэмжээг илэрхийлэх үндсэн нэгж нь бит (bit) болон баит (byte) юм. Бит нь 0 буюу 1 гэж илэрхийлэгдэх "хоосон" буюу "байгаа" гэдгийн аль нэгийг илэрхийлэх хамгийн бага нэгж юм. Эдгээр 0 болон 1-үүдийн дарааллаар кодлон тооцоолуурт ямарваа зүйлс хадгалагдаж байдаг. Цэнэгтэй болон цэнэггүй дарааллыг програмчилснаар тооцоолол явуулж компьютер маань "тооцоолж" байдаг. 1B(баит) = 8b(бит)

Хэмжээсүүд

бит болон байт үржүүлэх хүснэгт
Decimal
Утга SI
1000 k kilo
10002 M mega
10003 G giga
10004 T tera
10005 P peta
10006 E exa
10007 Z zetta
10008 Y yotta
Binary
Value IEC JEDEC
1024 Ki kibi K kilo
10242 Mi mebi M mega
10243 Gi gibi G giga
10244 Ti tebi T tera
10245 Pi pebi
10246 Ei exbi
10247 Zi zebi
10248 Yi yobi